Previous
Next

ออราบิก้า

กาแฟออร์แกนิคแท้ 100%
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า

Previous
Next

ออราบิก้า

กาแฟออร์แกนิคแท้ 100%
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า

จากความร่วมมือของ “บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด” กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม