ออราบิก้า

กาแฟออร์แกนิคแท้100%

ออราบิก้า

กาแฟออร์แกนิคแท้100%

จากความร่วมมือของ “บริษัท พีเอ็ม เอสอี จำกัด” กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม